Välkommen till Södertörns Godmansförening

 

 

Utbildning till God man eller Förvaltare hösten 2021

2021-09-30

 

Verksamheten inom Södertörns godmansförening har av uppenbara skäl varit begränsad under det gångna året. Viljan att återta tidigare aktiviteter och närhet till våra medlemmar är dock stor. Smittläget är alltjämt oroande och kräver försiktighet för att inte bidra till en negativ utveckling. Tanken är dock att under säkra förhållande försöka genomföra såväl utbildning som medlemsmöte under hösten år 2021. Detta med starka reservationer om situationen skulle förändras till det sämre!

Således planeras preliminärt för genomförande av Godmansföreningen Södertörns höstutbildning för såväl nya gode män och förvaltare som för de som redan äger uppdrag och önskar ta möjligheten att utveckla sin kompetens inom området. Syftet med kursen är att delge grundläggande information om innebörden av godmansskap samt att utveckla förmågan som uppdragstagare. Vidare ges möjlighet att knyta kontakter och med detta också erhålla erfarenheter och lära av varandra.

Utbildningen genomförs under fyra kvällar med det första tillfället inplanerat till torsdagen 28/10. Övriga utbildningstillfällen är 4/11, 10/11 samt 18/11. Platsen för utbildningen är i Södertälje kommunhus nära pendeltåg och p-platser. Vi återkommer med detaljanvisningar om plats och lokal i god tid före den 28/10. Utbildningen är planerad att ske mellan kl 1800-2100. Deltagandet behöver inte omfatta alla tillfällen men för att erhålla ett kursintyg så är dock kravet på närvaro vid minst tre tillfällen varav ett skall vara avsnittet redovisning.

Efter kursens genomförande bjuds också prel in till GMF SÖD medlemsmöte som innebär att kursdeltagare även har möjlighet att träffa övriga i organisationen med utbyte av erfarenheter och frågor. Till medlemsmötet utsänds särskild kallelse under okt månad.

Utbildningen genomförs i seminarieform där fortlöpande dialog eftersträvas mellan föreläsare och deltagare. Det är således högt i tak. Vidare söker vi att så mycket som möjligt exemplifiera genomgångna avsnitt med erfarenheter från verkliga livet. Huvudsaklig inriktning för genomförande enligt nedan:

Torsdagen 2021-10-28: 

Inledning fakta/historia om godmansskap, syfte med kursen, motiv/frivillighet. Presentation grunder lagar/regelverk, ansvarsförhållande, krav på god man samt uppdragsformer. Vidare överförmyndarens tillsynsansvar, uppdragsfördelning samt skillnad mellan god man och förvaltare. Lista på åtgärder vid nytt uppdrag. Sammanfattning.

Torsdagen 2021-11-04:

Repetition och återkoppling till föregående utbildningstillfälle. Huvudtemat för kvällen bevaka rätt samt förvalta egendom. Bevaka rätt allmänt, Försäkringskassan, kommunalt stöd, Skatteverket m m. Vidare inleds kapitlet förvalta egendom med principer för ekonomihantering, fickpengar, placering av medel, skulder, vad göra när pengarna inte räcker till, försäljning av fastigheter, gåvor avtal m m. 

Onsdagen 2021-11-10:

Kvällen inleds efter repetition och återkoppling med resterande del av kapitlet förvalta egendom. Huvudtemat för kvällen blir sörja för person med diskussion om gode mannens roll och ansvar. Vad gör biståndshandläggare, medicinsk ansvar, boenden m m. Vi inleder också kapitlet bestämmelser för redovisning med Överförmyndarens anvisningar som grund. 

Torsdagen 2021-11-18:

Temat för kvällen är redovisning med allmänna bestämmelser, inkomster/tillgångar, skulder, blanketter, arvoden, arbetsgivardeklaration m m. Vi kommer att ge exempel på ifyllande av underlag för arvoden samt årsredovisning. Kursen avslutas med återkoppling till tidigare utbildning samt möjlighet till avslutande mingel. Här delas också kursintyg ut under kortfattad kursutvärdering.

Vi är flexibla gällande ovanstående innehåll varför förändringar kan ske m h t förändrade behov. Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg med undantag för kursavslut/examen då vi bjuder på lite extra.

Deltagande är förenat med tecknande av medlemskap (se nedan) i GMF SÖD där avgiften är 150:- för ett år (2021/2022). Huruvida man önskar vara medlem fortsatt avgör man naturligtvis själv. För de som redan är eller således tecknar sig som medlem i föreningen är utbildningen kostnadsfri.

Anmälan till kursen sker enklast genom mail till Åke Lindgren ”akli20@hotmail.com”. Kontaktuppgifter till föreningen styrelse återfinner ni på godmansföreningens hemsida www.gmfsodertorn.se. Ange vid anmälan att den avser kursen god man och förvaltare. För att fortlöpande kunna delge information och återkoppling under kursen ange behöver vi också er mailadress. För att teckna medlemskap så sker detta enklast genom att gå in på vår hemsida och följa instruktionerna (se under fliken ”bli medlem”).

För att verkligen säkerställa möjlighet att hålla avstånd kommer vi nyttja endast en tredjedel av de platser lokalen normalt rymmer. Således begränsas antalet deltagare till 30 st varför anmälan bör ske i god tid om man önskar säkerställa plats för deltagande. Senaste tidpunkt för anmälan är 2021-10-21. 

Deltagare förutsetts vara fullvaccinerade mot Covid 19!!! 

 

Välkomna!!! Styrelsen för GMF SÖD

 

 

 

 

GMF Södertörns sommarbrev den 24 juni 2020

 

Som bekant råder alltjämt kraftfulla begränsningar inom vår föreningsverksamhet även om man kan se en ljusning efterhand som allt fler blir fullvaccinerade. Vi genomförde vår årsstämma i digital form 2021-03-31 där ni som medlemmar erhöll ett antal frågor att ta ställning till bl. a huruvida vår styrelse kunde ges ansvarsfrihet från det gångna året. Glädjande nog svarade nära ett hundratal på detta och genomgående i positiva termer. På motsvarande sätt är det mycket glädjande att vi alltjämt har många trogna medlemmar den nära nog stillastående verksamheten till trots.

Vi har erhållit en del synpunkter på sena besked gällande årsräkningar från ÖF Södertörn. Vi har varit i kontakt med enhetschefen som bekräftat att det förhåller sig på detta vis. Orsaken har varit en övergång från tidigare digitala stödsystem till ett nytt sådant där det initialt krävts en omskolningsperiod med en försening på ca 6-7 veckor som följd. Man uppger nu att granskning sker för fullt och bättre än tidigare när väl den nya tekniken satt sig. Vidare har man också anställt ytterligare två medarbetare för att så snabbt som möjligt komma ikapp med 2020 års redovisningar.

Ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36) har sedan sist presenterat sitt slutbetänkande. Vårt Riksförbund (RGMF) är remissinstans och kommer att lämna ett formellt yttrande till regeringen. Förbundet har också skrivit en debattartikel som vi snart hoppas på att få se i medierna. Från denna kan vi hämta att vi sammanfattningsvis är positiva till flera av utredningens förslag, men tycker att utredningen har varit onödigt försiktig och inte löpt linan ut som vi hade hoppats. Vi har till exempel fått gehör för vårt krav på en ny central myndighet för ställföreträdarfrågor, men det verkar tyvärr som att myndigheten blir onödigt anorektisk. Man ska till exempel inte kunna bestämma över kommunernas överförmyndare, bara vara en rådgivare. Detta är vi kritiska till. Vi saknar också tydliga besked i arvodesfrågorna. Utredningen verkar generellt har varit ovillig att stöta sig med kommunerna och offrar mycket av önskvärd statlig samordning till förmån för kommunalt självstyre.

 

Vi återkommer med mera besked efter sommaren då förbundets remissvar kommer att offentliggöras. Om du vill ta del av utredningen finns den att ladda ned här: 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2021/05/SOU_2021_36_webb.pdf

 

Inom styrelsen kommer vi att genomföra ett informellt styrelsemöte kombinerat med sommarlunch i dagarna. Syftet är främst att lägga fast en prel. planering inför verksamheten kommande höst. Förhoppningsvis är möjligheten att genomföra möten och utbildning utan smittorisk helt annorlunda är tidigare.

Under augusti månad är tanken således att lägga fast en utbildningsperiod motsvarande det som skett tidigare år samt även planera för 1-2 st. medlemsmöten och på detta vis försöka sätta fart inför framtiden.

 

Vi hoppas att ni får en fortsatt trevlig sommar och att vi kommer ses/höras mera aktivt senare i år!!

 

Styrelsen GMF SÖD

 

 

 

 

GMF Södertörn medlemsinformation 2021-04-01    Nr 2

 

Protokoll GMF SÖD årsstämma 2021

 

2021-03-31

       1.            Deltagare/Frågeenkät 

                      Enkät med frågor enligt nedan har delgivits medlemmarna under v 11 2021:  

  • kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020?
  • kan ansvariga enligt valberedningens förslag fortsätta sitt arbete fram till årsstämma år 2022?
  • kan medlemsavgiften på 150 kronor bibehållas?
  • kan föreningens fortsatta verksamhet bedrivas i enlighet med planer redovisade i tidigare utskick? 

Ca 90 medlemmar har utan undantag svarat ja på de ställda frågorna.  

       2.            Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 

Som underlag veckan före utskick av enkät har medlemmarna erhållit årsberättelse, verksamhetsplan, bokslut, revisionsberättelse samt valberedningens förslag.  

       3.            Fastställa dagordningen 

Dagordning reviderad m h t digitalt genomförande men i huvudsak enligt gällande stadgar. 

       4.            Val av årsmötesfunktionärer: 

                      a. ordförande 

                      Göran Rosenblad

                      b. sekreterare 

                      Yvonne Lundberg                

                      c. protokolljusterare tillika rösträknare 

                      Åke Lindgren samt Gerd Lindén

       5.            Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

                      Fastställes enligt förslag. 

       6.            Behandling av revisorernas berättelse 

                      Fastställes enligt förslag. 

       7.            Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

                      Styrelsen beviljad ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

       8.            Beslut om årsavgift för nästkommande år 

                      Ett bibehållande av årsavgift 150 kr fastställes enl. förslag. 

       9.            Beslut om verksamhetsplan och budget 

                      Fastställes enligt förslag. 

       10.          Behandling av förslag från styrelsen och motioner

 

Styrelsen har inkommit med motion ang. ev. namnbyte på föreningen. Motionen har delgivits medlemmarna under v 12. Av de ca 25 som yttrat sig har huvuddelen tillstyrk densamma medan 5 medlemmar har meddelat avvikande mening. Inom styrelsen råder f n ej heller full enighet. Då styrelsen i närtid ej kunnat genomföra styrelsemöte med tillräcklig representation för att kunna gå till beslut i frågan bordlägges denna tills vidare. 

       11.          Val av styrelseledamöter och övriga funktionärer 

                      Fastställes enligt förslag

 

        12          Årsmötet avslutas 

 

Yvonne Lundberg                                    Göran Rosenblad

 

                      Vid protokollet                                         Ordf.

 

                      Åke Lindgren                                           Gerd Lindén  

 

                      Justerare                                                   Justerare        

 

 

GMF Södertörn medlemsinformation 2021-01-14    Nr 1

 

Stöd inför arbetet med årsredovisningar

 

Under de senast gångna åren har Överförmyndarna i Södertörn resp Södertälje genomfört såväl utbildning som de s k årsräkningsstugorna där Södertörns godmansförening lämnat stöd genom deltagande från styrelsens medlemmar. 

Inför detta år med en hög smittorisk kommer årsräkningsstugorna ej att genomföras på det traditionella sättet. Resp överförmyndare informerar om hur man avser gå tillväga framledes medan vi inom styrelsen i GMF SÖD har diskuterat vad som överhuvudtaget är möjligt att vidta för åtgärder utan risk för smitta. 

Vi har härvid kommit fram till att åtminstone söka göra någon nytta genom att öppna telefonjour under vissa tider och på det sättet stå till er medlemmars förfogande. Alla förstår vi att detta ingalunda är någon optimal lösning då man inte kan sitta bredvid varandra och jämföra kontoutdrag, fakturor, verifikationer m m. 

Det vi i denna situation dock kan bidra med är tips och råd av principiell karaktär utan att kunna gå in i detalj på den enskilda redovisningen. En vanlig och övergripande fråga brukar härvid vara hur hantera ekonomisk obalans i slutet av årsredovisningen och därtill hörande frågor.

Vad gäller de som har uppdrag i Södertälje och som utnyttjar E-tjänsten ”Valter” så torde vi vad gäller själva praktiska utnyttjande i första hand hänvisa till Södertäljes Överförmyndare samt hemsida. På denna finns en alldeles utmärkt presentation som tydligt åskådliggör hur man skall gå tillväga. Annars är ju själva principen densamma som för övriga årsredo-visningar.

Således avser vi hålla våra telefoner fria för frågor under tider och med ansvariga enligt nedan:

Ons 2021-01-27

Styrelsemedlem

Telnummer

Tid

Göran Rosenblad

070 9224682

27/1 kl 1600-1900

Åke Lindgren 

070 8675892

-”-

Gerd Lindèn

070 8277041

-”-

Kjell Dahlström

073 0740975

-”-

Kent Svensson

070 2613937

 

 

Tors 2021-01-28 

Göran Rosenblad

070 9224682

28/1 kl 1600-1900

Yvonne Lundberg 

073 0808418

-”-

Marcela Leal

076 3065165

-”-

Åke Lindgren

070 8675892

-”-

 

 

 

Ons 2021-02-03

Styrelsemedlem

Telnummer

Tid

Thore Berggren

070 2898360

3/2  kl 1600-1900

Gerd Lindèn

070 8277041

-”-

Kjell Dahlström

073 0740975

-”-

Kent Svensson

070 2613937

 

 

Tors 2021-02-04

Thore Berggren

070 2898360

4/2  kl 1600-1900

Yvonne Lundberg 

073 0808418

-”-

Marcela Leal

076 3065165

-”-

Göran Rosenblad

070 9224682

-”-

 

Med hopp om att i alla fall kunna hjälpa en del av er medlemmar som inte riktigt kommit i mål med er redovisning.

 

GMF SÖD Styrelsen!!!

GMF SÖD medlemsinformation 2020-11-15

 

1.                   Allmänt

Sedan föregående medlemsinformation 08–28 har smitto situationen ånyo förvärrats med allt vad detta innebär för genomförandet av våra uppdrag. Hoppas nu bara att det sker en förändring till det bättre så att vi kan återuppta en aktivare och närmare framtida kontakt. Inom styrelsen har vi nu i huvudsak enbart kontakt via digital kommunikation men är ingalunda overksamma. Vi har bl a uppdaterat vårt utbildningsunderlag och hemsida enligt nedan.

2.                   RGMF

Styrelsen deltog 2020-10-24 vid RGMF ordf.-konferens i Jönköping. Många viktiga frågor som arvoden, uppdragsformer, tips på studielitteratur mm. var föremål för diskussion.  Protokoll från mötet finner ni på vår hemsida under rubriken ”anslagstavlan”. Vi deltar aktivt i förbundsarbetet och är härvid också representerad i valberedningen.

3.                   Försäkringar

Observera att försäkringsperioden för ansvar/tilläggsförsäkring är ändrad till att gälla kalenderår. Således, viktigt att ni som har denna försäkring läser in er på vad som gäller inför årsskiftet. Detaljerad information om detta finner ni på vår hemsida med aktuella länkar.

4.                   Utbildning

I dagarna låter vi trycka upp och mångfaldiga vårt uppdaterade utbildnings mtrl så att vi är beredda att genomföra utbildningen så fort det låter sig göra. Se vår hemsida kurser/träffar.

5.                   Hemsidan (www.gmfsodertorn.se)

En hel del arbetet är nu lagt på att uppdatera vår sida. Hoppas verkligen att ni har möjlighet att ta er en titt på detta. Missa här inte att även kasta ett öga på ”länkar” där ni bl.a. återfinner våra Överförmyndare, RFS frågediskussion, SKR nyhetsbrev mm. Vi är också tacksamma för era synpunkter på ev. felaktigheter, behov av uppdatering samt tillägg.

6.                   Årsavgift

Det är nu snart dags för inbetalning av årsavgift för år 2021. Avgiften på 150: - är oförändrad sedan nära nog tio år tillbaka. Notera också att av dessa pengar avgår årligen 50: - per capita som avgift till RGMF vilket ju bl. a. innebär subventionerande försäkringspremier. Särskild påminnelse om detta delges inom kort till er alla och envar.

7.                   Övrigt

Vår planering inför framtiden är ju minst sagt oviss men kanske ett kommande vaccin kan förändra läget i relativ närtid. Vår ekonomi är just nu god p g a låg verksamhet och vi har därför möjlighet att bl.a. kunna satsa inför kommande medlemsmöten med inhyrning av kvalificerade föreläsare mm. Således, vi hoppas att ni liksom vi i styrelsen håller ut och är beredda på att satsa framåt när möjlighet till detta gives.

GMF SÖD styrelse