Välkommen till Södertörns Godmansförening

 

 

 

 

 

 

Rapport från Ordförandekonferens i Jönköping 24/10 2020

 

Träffen var välbesökt av föreningar och vi hade en trevlig och givande dag.

Ordförande Urban Stridfeldt hälsar alla välkomna.

UTBILDNING: RGMF kommer, inom kort, att erbjuda våra medlemmar en enhetlig och bra

utbildning. Som underlag utgår kursen på Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedts bok ”God man

och förvaltare” och i samarbete med Studentlitteratur är utbildningen webbaserad.

Efter genomgången och godkänd utbildning erhåller man ett digitalt intyg.

RGMF har förhandlat till sig ett rabatterat pris på 30% vid inköp av bok- och webbutbildning.

Rabatt erhålls genom en kod som vi kommer att meddela till föreningarna.

Styrelsen kommer även att arbeta fram en Powerpoint-presentation som RGMF-föreningarna får

tillgång till genom www.rgmf.se

LÄNKAR: finns att tillgå på https://rgmf.se/vagledande-hemsidor/

Studentlitteratur - mer information och även beställa bok + webbutbildning. Invänta kod.

Tommy Hanssons bok ”God man och förvaltare”

Handbok för gode män och förvaltare / Jan Wallgren

Domstolarnas handläggning / Jan Wallgren

DIGITALISERING: Möte med Bankföreningen

Som ett första steg i digitaliseringen vill vi inom RGMF att registerutdragen från ÖF går på lina

till bankerna så att vi med vår legitimation alltid har ett aktuellt sådant.

Bankföreningen upplever att det finns stora brister i utbildningen av bankpersonal avseende

ställföreträdarfrågorna. Bankföreningen vill gärna, på vårt önskemål, komma till vårt årsmöte.

Vi ber att alla våra medlemsföreningar mejlar sina frågor inom bankvärlden till oss rgmf@rgmf.se

som vi kan ta upp till nästkommande möte med bankföreningen.

CIVILUTSKOTTET: RGMF ordf och v.ordf skrivelse

https://rgmf.se/wp-content/uploads/2020/10/20201022-Stridfeldt-Gabre.pdf

RGMFs ordförande och vice ordförande inbjöds till ett skype-möte med utskottet den 22 oktober.

Alla partier fanns representerade.

BETÄNKANDE https://rgmf.se/wp-content/uploads/2020/10/Bet%C3%A4nkandeCU35.pdf

ARVODEN

Föräldrabalken från 1924, reviderad 1949, med ett antal olika tolkningar gäller ännu och de

kommer sannolikt inte att ändras inom den närmaste tiden. Våra arvoden tenderar att sjunka i

värde. ÖFN tenderar att sänka ”Sörja för person” då vi inte besökt huvudmännen under året.

Vi vill att våra arvoden baseras på inkomstprisbasbeloppet i stället för prisbasbeloppet.

Bevaka rätt skall timdebiteras t.e.x vid ansökan av olika bidrag.

Viktigt att alla huvudmän är rätt försäkrade.

Arvodesanställd: är vår benämning på vår roll enligt Skatteverket. Viktigt att kommunicera med

ÖFN om intyg ifall man vill göra avsättning till IPS.

PROFESSIONELLA STÄLLFÖRETRÄDARE: denna benämning på Ställföreträdare som anställs

av kommunerna vill vi namnge ”kommunanställda Ställföreträdare”.

MOTION: Vår motion med Barbro Westerholm avslogs den 5 maj 2020.

KANSLI: Vi arbetar för ett förbundskansli – som vi är i stort behov av för att finnas till hands för

och stödja våra medlemmar i sina frågeställningar. För detta behöver vi få statliga bidrag.

RGMF är ett litet förbund som behöver växa, endast 2,5% av Ställföreträdarna är

föreningsanslutna.

www.rgmf.se

2(2)

STÄLLFÖRETRÄDARMYNDIGHET: RGMF framhåller vikten av att en sådan myndighet bildas.

En myndighet som är part till oss och kan driva våra frågor och önskemål vidare.

VALBEREDNINGEN: Göran Rosenblad, GMF Södertörn, berättade om sitt arbete som

valberedare.

Ordförande ska väljas på 2 år 2021.

Närvarande föreningar godkände förslaget att ordförande och kassör inte samma år kunna sluta

sitt uppdrag.

Kerstin Lundqvist från Höglandets förening valdes in som adjungerad valberedare.

KOMMITTÉDIREKTIV STÄLLFÖRETRÄDARSKAP: Inget färdigt att rapportera då alla delar skall

sättas ihop till en helhet som presenteras i slutet av februari.

FÖRSÄKRINGAR:

Information: https://rgmf.se/wp-content/uploads/2020/10/2020-info-till-styr-om-kod-mm-ordfkonf-.

pdf

Ålands försäkringsbevis

https://rgmf.se/wp-content/uploads/2020/04/%C3%85lands-F%C3%B6rs%C3%A4kringsbevis-

2020.pdf

if försäkringsbevis

https://www.rgmf.se/wp-content/uploads/2020/04/Fors%C3%A4kringsbevis-2020-1.pdf

ÅRSSTÄMMA 2021: planerad till den 13 mars 2021

INKOMNA FRÅGOR FRÅN FÖRENINGARNA inför Konferensen:

https://rgmf.se/wp-content/uploads/2020/10/Sammanst%C3%A4llning-24-okt-2020.pdf

BESVARADE FRÅGOR

Mallar på hur man överklagar till ÖF och Tingsrätten kommer att läggas ut på vår hemsida.

RGMF och GMF Sverige broschyrer finns att hämta på www.rgmf.se /RGMF / Broschyrer

Förslag: om du meilar ÖF eller andra som du vet har användning av vår information kan du lägga

med en länk så att mottagaren själv kan skriva ut broschyren.

Antal uppdrag/Ställföreträdare togs upp närvarande deltagare var överens om att den frågan

tillfaller Överförmyndaren. Varken RGMF eller våra föreningar kan besluta i detta ärende.

Diskussioner om att man som ny Ställföreträdare måste kontrollera tidigare Ställföreträdares

årsredovisningar – att man ej ska blanda ihop sina medel med huvudmannens.

Huvudregeln är att om huvudmannen har inkomster över 2,65% av prisbasbeloppet skall de

betala vårt arvode. Det är över 60% av huvudmännen som betalar vårt arvode.

Ny idé – RGMF kontaktar Konsumentombudsmannen för att få kontakt och draghjälp – ladda ner

Konsumentverkets ”Koll på pengarna”

https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna

 

Styrelsen fortsätter, med oförminskad styrka, att på kommande styrelsemöten arbeta vidare på

föreningarnas frågor, idéer och förslag, utbildning för våra medlemmar, kontakta myndigheter

m.m.

RGMFs styrelse vill verkligen tacka alla föreningars representanter som deltog med stor

positivitet, engagemang och intressanta ideér och åsikter. Vi beslöt gemensamt att denna form av

möte är av yttersta vikt och kommer att fortsätta en gång per år.

2020-10-27

Urban Stridfeldt, ordförande

www.rgmf.se